Полудневна детска градина
В полудневната детска градина към училището се приемат деца от 3 до 5 години. Обучението се извършва по програма, утвърдена от МОН
.
Подготвителна група
Подготвителната група дава възможност на децата да придобият самочувствие и увереност в своите способности.
Там те по непринуден и увлекателен начин преминават от детска към училищна среда.
Начален етап
Обучението в начален етап І – ІVклас се осъществява по утвърден учебен план със ЗИП – БЕЛ, математика, ИКТ, англ.език и модули ФВС. Началните учители са висококвалифицирани специалисти, работещи с внимание, коректност и грижа за децата. Участват във форми за квалификация на общинско и национално ниво и прилагат интерактивни методи на обучение.
Успехът на класовете е Много добър. Във всички класове се работи по допълнителни учебни помагала, утвърдени от МОН, като по този начин се постига по-плътна ангажираност на децата и по-добро ниво на знания и умения.
Прогимназиален етап

Обучението в прогимназиален етап (5-8кл.) се осъществява по утвърдени от МОН учебни планове в общообразователни и специализирани паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство и ФВ и спорт - ръгби. Приоритет са чуждоезиковото обучение (англ.език) и обучението по информационни технологии.

Всички учители притежават висока професионална квалификация и богат педагогически опит. В преподавателската си дейност използват разнообразни съвременни методи и техники, чрез които постигат високи резултати.

Компютърно обучение
От 2003г. в училището има оборудван компютърен кабинет и се провеждат часове по информационни и комуникационни технологии с учениците от начален етап. Те с интерес изучават и усъвършенстват компютърните си умения.
Паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство
В художествената паралелка учениците изучават изящни и декоративни приложни изкуства под ръководството на г-жа Р. Стойкова. Участват в общински, регионални, национални и международни изложби и конкурси, на които се представят отлично и печелят призови места.

Паралелки с разширено изучаване на ФВ и спорт-ръгби
Единствена по рода си в България спортна паралелка, разкрита съвместно със СК Ръгби – Варна и БФРъгби. В нея са включени момчета и момичета. Обучението им по спортна подготовка се осъществява от г-жа К. Карова и треньори от СК Ръгби – Варна.
Малките спортисти участват в национални състезания, на които печелят призови места.
Полуинтернатна група
В полуинтернатната група са обхванати ученици от І до ІV клас. Материално-техническата база на училището предоставя възможност за разнообразното протичане на часовете по самоподготовка, спорт и занимания по интереси.