Документи

Училищни документи

Единни правила за задълженията на всички учители и служители при установяване на случаи на училищен тормоз учебната 2017/2018 г.

Практически насоки за действията, които учителите, служителите и учениците трябва да предприемат в случай на насилие и в други критични ситуации за учебната 2017/2018 г.

Списък на доставчици на социални услуги за деца в град Варна

График за провеждане на януарска изпитна сесия - самостоятелна форма на обучение

Заповед на Директора за 12.01.2017г.

Заповед на Директора за 11.01.2017г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Училищен учебен план за учениците от I до VII клас общообразователни паралелки

Спортен календар

Дневен режим

План за квалификационна дейност

Правила за участие в квалификационни дейности

Стратегия за развитие на училището

Етичен кодекс

Етичен кодекс за работа с деца

План за работа на Педагогическия съвет

План за дейностите по БДП

План за дейността на УКБППМН

План за противодействие на училищния тормоз

План за дейността на педагогическия съветник

План за превенция на ранното отпадане на учениците от училище


 

 

Нормативни актове в системата на средното образование:

Закон за народната просвета

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета

НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г.

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебен план

Наредба № 6 от 28 май 2001г.