Документи

Заповед на директора за преустановяване на учебните занятия в ОУ "Капитан Петко войвода" - Варна за периода 28.01.2020г. - 04.02.2020г. включително, поради обявяване на грипна епидемия на територията на област Варна.

Заповед на директора за избор на заявители по схема "училищен плод" и "Учили=но мляко" за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години.

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години.

Училищни документи

Единни правила за задълженията на всички учители и служители при установяване на случаи на училищен тормоз учебната 2017/2018 г.

Практически насоки за действията, които учителите, служителите и учениците трябва да предприемат в случай на насилие и в други критични ситуации за учебната 2017/2018 г.

Списък на доставчици на социални услуги за деца в град Варна

График за провеждане на януарска изпитна сесия - самостоятелна форма на обучение

Заповед на Директора за 12.01.2017г.

Заповед на Директора за 11.01.2017г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

ЧАСТ 1 ЧАСТ 2

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Част 1 Част 2 Част 3

Училищен учебен план за учениците от I до VII клас общообразователни паралелки

Спортен календар18/19                  19/20

Дневен режим

План за квалификационна дейност

Правила за участие в квалификационни дейности


Стратегия за развитие на училището

Част 1 Част 2

Финансов план на стратегията

План за действие към стратегията


Етичен кодекс

Етичен кодекс за работа с деца

План за работа на Педагогическия съвет

План за дейностите по БДП

План за дейността на УКБППМН

План за противодействие на училищния тормоз

План за дейността на педагогическия съветник

План за превенция на ранното отпадане на учениците от училище


 

 

Нормативни актове в системата на средното образование:

Закон за народната просвета

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета

НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г.

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебен план

Наредба № 6 от 28 май 2001г.