Заповед на директора за избор на заявители по схема „училищен плод“ и „Учили=но мляко“ за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години.

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години.

Списък на доставчици на социални услуги за деца в град Варна

Правила за организация на административното обслужване за учебната 2021/2022 г. 

Училищна политика за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците учебна 2021/2022 г.

Училищна политика за развитие на училищната общност учебна 2021/2022 г.

Училищна политика за изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина учебна 2021/2022 г.

Училищен учебен план за учениците от I до VII клас общообразователни паралелки 2021/2022 г.

Организация на учебния ден за 2021/2022 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2021/2022 г.

Стратегия за развитие на училището

Училищна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за учебната 2021/2022 г.

Училищна политика и програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2021/2022 г.

План за действие към Стратегията за развитие на училището учебна 2020/2021 г.- уч. 2023/2024 г.

Финансов план на Стратегията за развитие на училището за периода 15.09.2020 г.- 14.09. 2024 г.

Финансов план на стратегията

Етичен кодекс на училищната общност