НАСТОЯТЕЛСТВО

Училищно настоятелство ”Капитан Петко войвода” е учредено през 1991 год.Получава съдебна регистрация по ЗЮЛНЦ през месец март 2001г.Училищното настоятелство е доброволно сдружение на граждани за осъществяване на дейност с цел подпомагане  на учебния и възпитателния процес, развитието и материално-техническото осигуряване на ОУ”Капитан Петко войвода”-гр.Варна, кв.Галата.Дейността на настоятелството е насочена към обединяване на усилиятта на учители, родители, представители на обществеността, други юридически и физически лица, държавни и общински органи и организации за постигане на основната цел, за просперитета и напредъка на училището.Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел, което се определя като организация за осъществяване на общественополезна дейност. Същото има свой Устав и е вписано както в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Варненския окръжен съд, така и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност на Министерство но правосъдието.

Средствата за постигане на целите на сдружението се набират от дарения, спонсорство, членски внос  и от допълнителна стопанска дейност.Допълнителна стопанска дейност настоятелството може да извършва само, ако същата е свързана с предмета на основната му дейност и при положение, че приходите от тази допълнителна дейност се използват изцяло за постигане на целите на сдружението.Предметът на стопанската дейност е извършване на сделки с интелектуална собственост, отдаване под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, покупка на ценни книги с цел продажба, продажба на стоки собствено производство, издателска и информационна дейност и услуги.Извършването на допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и се осъществява по реда, определен от нормативните актове, регламентиращи съответната стопанска дейност.Сдружението не разпределя печалба.

Членуването в сдружението е доброволно и членове на настоятелството могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които приемат Устава и заплащат редовно членския си внос.Членовете на училищното настоятелство имат:

-права- да участват в управлението на сдружението, да бъдат информирани за неговата дейност, да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му, по реда, предвиден в Устава;

-задължения- да работят активно за постигане целите на сдружението, с поведението си да не накърняват доброто му име и да не го злепоставят пред обществото;

-членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението.

Членските права и задължения се осъществяват лично.По изключение тези права може да се упражняват, а съответно задълженията да се изпълняват и чрез трето лице-изрично упълномощено /с нотариално заверено пълномощно/ за това.Членските права и задължения са непрехвърлими и ненаследими.

Органи на сдружението са Общото събрание и Съвета на настоятелите.Общото събрание е върховен орган на сдружението, състои се от всички членове и има свои правомощия:

-изменя и допълва устава;

-приема други вътрешни актове;

-избира и освобождава членове на Съвета на настоятелите;

-приема и изключва членове;

-взема решения за: откриване и закриване на клонове, участие в други организации, прекратяване на сдружението;

-приема основните насоки, програмата за дейността и бюджета на сдружението ;

-определя размера и дължимостта на членския внос;

-приема отчета за дейността на Съвета на настоятелите, доклада за дейността на сдружението и др.

Съветът на настоятелите е управителният орган на сдружението.Той се състои от 5 лица-членове на сдружението и се избира за срок от четири години.Съветът на настоятелите избира от своя състав председател, а за подпомагане и провеждане на управленската дейност  може да избере и лица, които да изпълняват функциите на секретар и касиер.Съветът на настоятелите също има свои правомощия:

-представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

-осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

-разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на закона и на устава;

-подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет, а също и отчет и доклад за дейността на сдружението;

-определя и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

-свиква Общото събрание и др.

Училищното настоятелство има свое имущество.То се състои от пари, ценни книги, движими и недвижими вещи, права върху тях, включително и ограничени такива.Сдружението набира необходимите за постигане на целите средства и придобива имущество чрез дарения, доброволни вноски и спонсорство, организиране на благотворителни мероприятия, лихви по депозити и др.Сдруженията открива своя банкова сметка, с която оперират само заедно председателя на Съвета на настоятелите и касиера.Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото  и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите си.

Сдружението изготвя публичен доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

-съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

-размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

-финансовия резултат.

Всяка година в срок до 31 март УН подава в НАП Годишна данъчна декларация /по чл.51 ал.1 от ЗКПО/ и в НСИ-ТСБ-Варна-Годишен отчет на предприятията с нестопанска цел /съгласно чл.20 от Закона за статистиката/.

Реалното участие на училищното настоятелство в управлението на ОУ ”Капитан Петко войвода” се определя от конкретните проблеми и се осъществява в следните аспекти:

1.Привличане, прибиране и задържане на учениците чрез:

-използване на разнообразни форми и средства за популяризиране и рекламиране  дейността на училището /изготвяне и разпространение на рекламни материали, отразяване на значими училищни събития в медиите,  създаване на интернет-страници на училището, участие на членове на УН в срещите с родителите на децата, подлежащи на задължително обучение и др./

-участие на членовете на УН в заседанията на училищната КБППМН и на педагогическия съвет, както и в срещи с родители, с представители на отдел ”Закрила на детето” и на полицията;

-ангажиране на учениците с дейности, съобразени с техните потребности, интереси и възможности /пряко участие на УН при планирането на групите за ЗИП, СИП, ИКД и ПИГ и подпомагане на работата в тях/;

-материално подпомагане, поощряване и награждаване на учениците /осигуряване на средства за храна и транспорт, на учебници и учебни помогала и пособия, на облекло за учениците от социално слаби семейства; осигуряване на награди за изявилите се ученици и др./;

-насочване и подпомагане на учениците и техните родители при осъществяване на контакти с други институции /РИО, Община Варна, Агенция “Социално подпомагане”, Педагогически консултативен кабинет, Детски комплекс, Карин дом и др.

2.Повишаване качеството на учебно-възпитателния процес чрез участие на членовете на УН:

-в комисиите за подбор на педагогически кадри;

-при обсъждането и приемането на училищния учебен план;

-при избора и закупуването на учебници и учебни помагала;

-при осигуряването на награди за отличилите се ученици;

-при интегрирането на деца със специални образователни потребности /насочване към специализирани институции, индивидуални срещи и разговори с родителите, подпомагане решаването на междуличностните конфликти и създаването на подходяща среда, участие в разработване на индивидуални програми/;

-при професионалната ориентация на учениците /осигуряване на лектори и справочна литература, оказване на помощ при посещения на ПИЦ и Панорама на варненските училища, и при провеждане на срещи с учениците и техните родители/

– при подпомагане квалификацията на учителите /осигуряване на средства за участие в обучителни курсове, закупуване на методическа и научна литература, абониране за специализирана периодика/;

-в училищни и извънучилищни форуми, свързани с проблемите на образователно-възпитателния процес.

3.Участие в проекти и програми-УН е участник и основен и активен партньор на училището в работата му по проекти и програми:

международна програма ”Екоучилища”;

международна програма “Учим за гората”;

международен проект ”От теб за мен” /по програма “Коменски”/

програма ”Здравно образование”;

проект “Подпомагане на ФВ и спорта в училище” / по ПМС №129/;

проект ”Основно училище “Капитан Петко войвода”-привлекателен културно-образователен център” /по Оперативна програма “Развитие на “Човешките ресурси”-2007/;

проект ”Културно-образователно сътрудничество с ПГЕЕ”Капитан Петко войвода”-гр.Кърджали и ПГЕЕ”Капитан Петко войвода”-гр.Димитровград;

проекти ”Повишаване квалификацията на учителите” /по Програма за квалификация на педагогическите кадри на Община Варна/;

проект ”Да предпазим децата от улицата “ /по програма “Младежки дейности-2006” на Община Варна/;

проект ”Бъдеще без дрога” /по програма “Превенции-2006” на Община Варна/;

проект “Лятно училище” /по програма “Младежки дейности-2007” на Община Варна/;

проект “Училище за природолюбители” /по програма “Младежки дейности-2007” на Община Варна/;

проект “Всеки е личност” /по програма “Превенции-2007” на Община Варна/;

проект “Да предпазим децата от улицата с изкуство” /по Национална програма на МОН “Училището-територия на ученика”/

проект “Летен детски център “Галатея” /по програма “Младежки дейности-2008” на Община Варна/;

проект “Да запазим усмивката в училище-превенция на наркомании” /по програма “Превенции-2008” на Община Варна/;

проект “Галата-моята малко позната Варна” /по Програма за квалификация на педагогическите кадри на Община Варна/;

проект “Финансова подкрепа на библиотеките” /по програма “Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”-2008 на Министерство на културата/.

4.Извънкласни и извънучилищни дейности-УН подпомага активно:

-организирането и провеждането на училищни изложби, конкурси, викторини,  състезания, празници, чествания, туристически походи и екскурзии, благотворителни инициативи;

-участието на ученици и учители в регионални, национални и международни прояви;

-посещенията на учениците на музеи, галерии, концерти, театрални постановки, културни, исторически и природни забележителности;

5.Опазване живота и здравето на децата

-изпращане на писма до Община Варна с искане за ремонт и укрепване на старата, рушаща се постройка в двора на училището;

-закупуване на медикаменти за здравния кабинет;

-осигуряване на средства за изпълнения на предписанията на РИОКОЗ и др.

6.Подпомагане работата на педагогическия съвет-членовете на УН участват редовно в заседанията на ПС и активно се включват в обсъждането и решаването на проблемите, свързани с дейността на училището;

7.Взаимодействие на училището с родителите и извънучилищните институции-чрез участие на членовете на УН в срещите и консултациите с родителите, провеждане на анкети сред училищната общност и подпомагане на училището в осъществяване на контакти с други институции и организации;

8.Финансово и материално-техническо осигуряване на училищата-със средства, осигурени от УН е оборудван първият компютърен кабинет в ОУ”Капитан Петко войвода”, закупени са принтери, копирна машина /и консумативи за тях/, аудиокасетофони, учебно-технически средства, училищна мебел, учебни помагала и пособия, методическа и художествена литература за училищната библиотека, спортни  уреди и съоръжения, изработени са рекламни материали за училището, издава се вестник ”Моето училище” в ОУ”Капитан Петко войвода”, въведен е елемент от униформа за учениците /значка/, организират се училищни тържества и се осигуряват награди за всички ученици, осъществяват се дейности по образователни проекти и програми. Членовете на УН редовно дават своя личен принос за обогатяването и поддържането на училищната МТБ /ремонт, поддръжка, почистване, озеленяване, естетизиране и др./.

В резултат на партньорството и участието на настоятелството в управлението на ОУ ”Капитан Петко войвода” са настъпили редица положителни промени в дейността на училището, които се утвърждават като трайни тенденции:

-изграден е педагогически екип от висококвалифицирани преподаватели;

-създадени са подходящи условия за професионално реализация и изява на учителите /половината от които пътуват до местоработата си от други райони на Варна/, в резултат на което няма текучество на кадри;

-осигурени са възможности за съвременно обучение, възпитание и развитие на учениците;

-намалял е значително броят на децата, насочени от родителите си към централните варненски училища;

-привлечени са голям брой ученици от кв.Аспарухово;

-няма отпаднали ученици;

-всички ученици успешно завършват учебната година и преминават в по-горен клас;

-около 50% от седмокласниците и 100% от осмокласниците се реализират успешно според желанията си в училища с прием след VII и VIII клас;

-училището се отличават със своята устойчива микросреда и благоприятен микроклимат, със специфичната си атмосфера на толерантност и добронамереност, с коректните и позитивни взаимоотношения между членовете на училищната общност,  с принадлежността им към училищния живот и училищните традиции.