Годишен план за дейността на училището

График – прием 2023г./2024г.

Дейности, срокове и отговорници за предоставяне на подкрепа за личностно развитие

Организация на учебния ден

Форми на обучение- дневна

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за превенция на агресивното поведение

План- график на дейността на ЕПЛР на учениците със СОП

Училищна политика за изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина 

Училищна политика за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците

Училищна политика за развитие на училищната общност

Училищна политика и програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Училищна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от учзвими групи

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Спортен календар

Етичен кодекс

Правилник за дейността на училището част 2

Правилник за дейността на училището част 3

Правилник за дейността на училището част 4

Правилник за дейността на училището част 5

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022/2023 г.- част 1 

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022/2023 г.- част 2

Правила за организация на административното обслужване

Списък на доставчици на социални услуги за деца в град Варна

Стратегия за развитие на училището

План за действие към Стратегията за развитие на училището учебна 2020/2021 г.- уч. 2023/2024 г.

Финансов план на Стратегията за развитие на училището за периода 15.09.2020 г.- 14.09. 2024 г.

Финансов план на стратегията