Мисия, визия, цели

  1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

1.1. Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение: уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура.Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности и добродетели.

1.2. Осигуряване на качествена общообразователна подготовка на ученици до VII клас според държавните образователни изисквания и на конкурентноспособност за продължаване на образованието.

1.3. Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на широка обща култура, развитие на  физическия, интелектуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности:

-избираема подготовка по БЕЛ, математика и изобразително изкуство;

-чуждоезиково обучение /английски език/;

-обучение по информационни технологии;

-разширено изучаване на изобразително изкуство и спорт /ръгби/;

-гражданско, екологично и здравно образование;

-изучаване на  християнските ценности и култура.

  1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

2.1. Утвърждаване на ОУ ”Капитан Петко войвода” като конкурентноспособно учебно заведение, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

2.2. Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на зависимост, агресивност и насилие.

2.3. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; утвърждаването му като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяването на ОВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

  1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

3.1. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки възпитаник.

3.2. Повишаване качеството на подготовка на учениците.

3.3. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

3.4. Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване.

3.5. Защита на личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация на обществото.

3.6. Обогатяване на творческата дейност на учителите и учениците чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

3.7. Осъвременяване на МТБ.

  1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

4.1. Повишаване качеството на подготовка по всички учебни предмети с акцент върху родноезиковото, чуждоезиковото и компютърното обучение.

4.2. Успешно поетапно реализиране на новия учебен план и новите учебни програми.

4.3 Разширяване на възможностите за ООП, ЗИП, Факултативни часове, ИКД и извънучилищни форми.

4.4. Участие в образователни проекти и програми.

4.5. Осъществяване на гражданско образование с акцент върху здравното и екологичното образование.

4.6. Задълбочаване на процеса на демократизация в училище.

4.7. Разширяване на взаимодействието и сътрудничеството на училището с родителите и извънучилищните институции.

4.8. Осъществяване на рекламна кампания на училището.

4.9. Повишаване на професионалната квалификация на учителите.

4.10. Подобряване на условията за работа и обогатяване на МТБ.

  5. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

5.1. Осъществяване на качествен образователен процес, гарантиращ овладяването на общообразователния минимум от всички ученици за успешното им преминаване в по-горен клас, етап или степен.

5.2. Утвърждаване на училището като привлекателен културно-образователен център за разгръщане, развитие и изява на творческите способности на учениците.

5.3. Утвърждаване стабилността и конкурентноспособността на училището и разширяване обхвата на учениците чрез предлагане на образователни услуги, удовлетворяващи  изискванията на потребителите в:

5.3.1. дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение;

5.3.2. ООП, ЗИП, Факултативни часове, ПИГ, ИКД, училищни и извънучилищни дейности.

5.4. Прилагане на нови педагогически технологии: интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ, работа по проекти и програми и др.

5.5. Актуализиране на съществуващи и създаване на нови планове, проекти и програми, насочени към проблеми на учениците /специални образователни потребности, агресия, девиантно поведение, зависимости /.

5.6. Усъвършенстване управлението на човешките ресурси:

5.6.1. изпълнение на дейностите, предвидени в плана за квалификация на училището, на РУО и РПЦ  и на Община Варна;

5.6.2. придобиване на нови специалности, нови образователно- квалификационни  и професионално-квалификационни степени;

5.6.3. въвеждане на система за диференцирано заплащане с критерии и показатели за оценка на учителския труд и осигуряване на възможности за кариерно развитие на персонала;

5.6.4. подобраване условията на труд и почивка на персонала, провеждане на профилактични медицински прегледи, своевременно ползване на платения годишен отпуск и др.;

5.6.5. осъществяване на дейности, насочени към подобряване на микроклимата в колектива: изнесени обучения, екскурзии, работни срещи в неформална обстановка, отбелязване на училищни и лични празници.

5.7. Развитие на училищната култура:

5.7.1. спазване  разпоредбите на училищните правилници, инструкции, заповеди;

5.7.2. поддържане на демократични взаимоотношения между членовете на училищната общност /уважение, толерантност, взаимопомощ, сътрудничество/;

5.7.3. съхраняване и развитие на училищните традиции /символи, ритуали, отличителни знаци, чествания, празници, училищен музей, “Златен фонд на училището” и др./

5.8. Подобряване условията на училищната среда:

5.8.1. обновяване на МТБ-закупуване на техника, подмяна на училищна мебел, преасфалтиране на спортна площадка, подмяна на дограма, проектиране и изграждане на физкултурен салон, строително-монтажни работи и др.;

5.8.2. естетизиране на учебните помещения, фоайетата, коридорите и училищния двор;

5.8.3. обезопасяване на рисковите зони, внедряване на система за видеонаблюдение;

5.8.4. информационно осигуряване-закупуване на методическа и помощна литература, абонамент за специализиран печат, внедряване на нови софтуерни продукти;

5.8.5. осигуряване на допълнителни финансови средства от проекти, собствени приходи, благотворителни дейности, спонсорство и др.;

5.8.6. запазване на едносменния режим на обучение.

5.9. Усъвършенстване на системата за контрол в училище чрез:

5.9.1. осъществяване на методическа работа от страна на директора, насочена към стимулиране, мотивиране и развитие на педагогическите кадри;

5.9.2. планиране на тематични проверки за установяване използването на съвременни образователни технологии в урока;

5.9.4. делегиране на пълномощия и предоставяне на права на членовете на училищната общност при управлението на училището /трудова и учебна дисциплина, водене на документация, дежурство, провеждане на мероприятия и др./;

5.9.5. периодично провеждане на анкети сред членовете на училищната общност за установяване състоянието на училищната организация и въвеждане на корекционни механизми.

5.10. Ефективно взаимодействие и сътрудничество с родителите и Училищно настоятелство, РУО-Варна, Община Варна, районна администрация, НПО, културни и образователни институции, юридически и физически лица и др.

5.11. Съответствие между поставените  в началото на учебната година тактически цели и постигнатите в края резултати от цялостната училищна дейност.