Училище

Начален етап

Обучението в начален етап І – ІVклас се осъществява по утвърден учебен план със ЗИП – БЕЛ, математика, ИКТ, англ.език и модули ФВС. Началните учители са висококвалифицирани специалисти, работещи с внимание, коректност и грижа за децата. Участват във форми за квалификация на общинско и национално ниво и прилагат интерактивни методи на обучение.

Успехът на класовете е Много добър. Във всички класове се работи по допълнителни учебни помагала, утвърдени от МОН, като по този начин се постига по-плътна ангажираност на децата и по-добро ниво на знания и умения.

Прогимназиален етап

Обучението в прогимназиален етап (5-8кл.) се осъществява по утвърдени от МОН учебни планове в общообразователни и специализирани паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство и ФВ и спорт – ръгби. Приоритет са чуждоезиковото обучение (англ.език) и обучението по информационни технологии.

Всички учители притежават висока професионална квалификация и богат педагогически опит. В преподавателската си дейност използват разнообразни съвременни методи и техники, чрез които постигат високи резултати.

Компютърно обучение

От 2003г. в училището има оборудван компютърен кабинет и се провеждат часове по информационни и комуникационни технологии с учениците от начален етап. Те с интерес изучават и усъвършенстват компютърните си умения.