ПРОЕКТИ

Като член на международната мрежа “Екоучилища” и носител на  наградата “Зелен флаг”нашето училище работи активно по проблемите на екологичното образование и през първи срок на учебната 2009/2010г.То беше реализирано основно чрез дейностите по програмите “Екоучилища” и “Учим за гората”. Партньори на училището бяха Българско движение”Син флаг”, Природен парк”Златни пясъци”, ОЦОСУР, район “Аспарухово”, РИО-Варна, Община Варна, Институтът по океанология към БАН, Българско дружество за защита на птиците-секция Варна  и  Училищното настоятелство. Координатори на програмите са колегите г-жа Цв.Иванова и г-ца Ина Христова. Разнообразни, полезни и интересни бяха реализираните  във връзка с еко-проекта инициативи и в тях се включиха много активно всички членове на училищната общност.

В средата на месец октомври 2009 год. завърши реализацията на първия и единствен по рода си за кв.”Галата” проект “Основно училище “Капитан Петко войвода”-привлекателен културно-образователен център”, финансиран в размер на 31 800 лв. от Европейския социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Приоритетно направление 4.”Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Област на интервенция 4.2.”Децата и младежта в образованието и обществото”,  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите хора”.Ръководител на проекта беше г-жа А.Величкова, координатори – г-жа Р.Стойкова и г-н Др.Бакалов, финансист – г-ца М.Цанева. Партньор на училището в осъществяването на проектните дейности беше Училищното настоятелство.

Проектът бешее своеобразно продължение, разширяване и надграждане на проекта “Да предпазим децата от улицата с изкуство”, осъществен през уч.2007/2008 год. по Национална програма на  Министерство на образованието и науката “Училището-желана територия на учениците”, модул “Развитие на извънкласната  и извънучилищната дейност”.

В рамките на проекта беше трансформиран създадения по проект “Да предпазим децата от улицата с изкуство” Детски арт-център “Галатея” в Детски център “Галатея” и беше разширен чрез сформиране на  единадесет клуба по интереси от областта на науката, изкуството и спорта /всеки включващ между 15 и 25 ученици от начален и/или прогимназиален етап/: 1.  Духов оркестър-р-л Е.Григорова; 2.  Мажоретен състав- р-л К.Карова; 3.  Театрално студио “Мелпомена”-р-л Р.Василева; 4.  Клуб “Млад художник”-р-л Р.Стойкова; 5. Компютърен клуб “Знам и мога”-р-л А.Стоянова; 6.  Клуб “Родолюбие”-р-л М.Тузсузова; 7.   Клуб “Млад изследовател”-р-л Цв.Иванова; 8.   Клуб “Здраве”-р-л Г.Казакова;  9.   Клуб “Бързи, смели, сръчни”-р-л К.Карова; 10. Клуб “Туризъм”-р-л Л.Ангелова; 11. Клуб “Гражданин на Европа”-р-л Др.Бакалов.

Заниманията  в клубовете по интереси бяха безплатни и се провеждаха в ОУ “Капитан Петко войвода” след учебните занятия, по два учебни часа седмично. В проекта бяха предвидени и разнообразни училищни и извънучилищни дейности-участие на децата в училищни, общински, регионални, национални и международни празници, чествания, концерти, изложби, конкурси, фестивали, състезания; посещения на културно-образователни институции, форуми и инициативи и др.

Заключителен етап на проекта бяха проведените през месец юли 2009 година Дни на ОУ “Капитан Петко войвода”-Варна в ПГЕЕ “Капитан Петко войвода”-Кърджали под надслов “Мост на приятелството от морето до планината”, по повод 5-годишнината на културно-образователното сътрудничество между двете училища

През периода 20.11.-20.12.2009г. бе изготвено и представено в МОМН проектно предложение “Всички заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013г., Приоритетно направление 4.”Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Област на интервенция 4.1.”Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1-04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Проектът беше изготвен от А.Величкова, Т.Янева, Р.Стойкова, Цв.Иванова, М.Цанева.

За поредна учебна година беше реализиран проектът ”Подпомагане на ФВ и спорта в училище” /в изпълнение на ПМС№129/2000г./с кординатор г-жа К.Карова. Чрез него бяха осигурени допълнителни средства в размер на 700  лв. за  осигуряване на спортните дейности в училището и обновяване и обогатяване на спортната база  със спортни пособия, уреди и съоръжения.

Във връзка с Националната програма за по-пълен обхват на децата в училище през периода 01.10.-31.122009г. продължи изпълнението на проекта ”Чаша топло мляко и закуска за децата от ПГ и I-IV клас” с координатори-г-ца М.Цанева-помощник-директор АСД, г-жа Т.Янева-гл.счетоводител и г-жа Н.Пейкова-ЗАТС и домакин и активното участие на класните ръководители. В рамките на проекта ежедневно беше осигурена безплатна закуска и напитка на стойност 0,50 лв. за всички учениците от начален етап.

През първия срок на уч. 2009/2010г. започна изпълнението на проект по Национална програма на МОН “Оптимизация на училищната мрежа”, модул “Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка “Без свободен час”, в рамките на което бяха осигурени допълнителни средства за заплащане на възнагражденията на учителите-заместници на отсъстващи учители.