Училището предлага

Висококвалифицирани педагози с висше образование; с II, III, IV и V ПКС
Едносменно обучение
Много добра материално – техническа база :
-добре поддържана училищна сграда;
-оборудвани учебни кабинети и класни стаи;
-два компютърни кабинета;
-библиотека;
-видео и DVD зала;
-физкултурни салони
-спортни площадки

Медицинско обслужване
Охрана
Локално парно отопление
Столово хранене
Безопасна и здравословна училищна и извънучилищна среда