Основно Училище „Капитан Петко войвода” – минало, настояще, бъдеще

Основно Училище „Капитан Петко войвода” е едно от най дълголетните учебни заведения в град Варна – основано е през учебната 1884/1885г като начално училище от Кръстю Атанасов Ковачев – Македонеца, роден в село Горно Драглище, Разложко

Първоначално училището се е помещавало в частна къща, а от 1891г – в първата училищна сгрда в кв. „Галата”.

През 1962г се разкрива прогимназиален курс и училището става основно.

През месец септември 1969 отваря врати новата училищна сграда, в която училището се помещава и до днес.

През месец май 1985г във връзка със 100-годишнината от основаването му, училището е удостоено с орден „Кирел и Методий”- Първа степен.

През учебната 1999/2000г в училището стартира ранното чуждоезиково обучение по английски език в начален етап.

През месец май 2000г училището чества своя 115 рожден ден и прие името на легендарния българин и наш съгражданин Капитан Петко войвода.

От 01.01.2001г, с решение на Общински съвет-Варна, училището е икономическа организация с административно-стопанска и финансово-икономическа самостоятелност.

През месец март 2001г училищното настоятелство получи съдебна регистрация като юредическо лице с нестопанска цел Сдружение „Училищно настоятелство Капитан Петко войвода” – Варна

От месец май 2001г започна дейността на училището по Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта, а от месец юни по Проект „Да предпазим децата от улицата” (съвместно с църковното настоятелство на храм „Св. Успение Богородично”- кв „Галата”).

През учебната 2001/20002 в училището започна разширеното изучаване на изобразително изкуство в прогимназиален етап.

През учебната 2002/2003 училището разработи и започна осъществяването на Програма за здравно образование.

През месец април 2002г стартира дейността на училището по международната програма „Екоучилища”.

В началото на учебната 2003/2004г със средства от Училищното настоятелство, в училището бе оборудван компютърен кабинет и стартира обучението по информационни и комуникационни технологии за всички ученици.

През месец ноември 2003г, за постиженията си в областта на екологичното образование и опазването на околната среда, училището бе удостооено с престижната международна награда „Зелен флаг” и получи статута „Екоучилище”.

През месец май 2005г. цялата училищна общност с гордост и самочувствие чества 120-годишния юбилей на училището.

В началото на уч.2005/2006г.в училището бе разкрит втори компютърен кабинет, оборудван с необходимата техника от МОН.

През 2006г. съвместно с училищното настоятелство и с финансовата подкрепа на Община Варна-Дирекция”Младежки дейности и спорт” бяха реализирани проектите “Да предпазим децата от улицата” и “Бъдеще без дрога”.

През лятото на същата година в голяма степен бе обновена материално-техническата база на училището:монтиране на PVC дограма, цялостна подмяна на осветлението, обновяване на училищната мебел.

През уч.2006/2007г. съвместно с Инициативната международна асоциация по ръгби и СК Ръгби”Варна” беше разкрита първата в България паралелка с разширено изучаване на ФВ и спорт-ръгби в V клас.

През 2007 година бяха одобрени за финансиране от Община Варна-Дирекция «Младежки дейности и спорт» и осъществени съвместно с училищното настоятелство проектите «Лятно училище», «Училище за природолюбители» и «Всеки е личност».

През уч.2007/2008г. беше реализиран проектът «Да предпазим децата от улицата с изкуство» по Национална програма на МОН «Училището-територия на ученика». В рамките на проекта беше открит и Детски салон на изкуствата /обновен и трансформиран кабинет по музика/.

В началото на 2008г. компютърните кабинети бяха дооборудвани с 15 броя компютърни системи – дарение от Българска телекомуникационна компания.

През лятото на 2008г. съвместно с училищното настоятелство бяха осъществени проектите «Галата-моята малко позната Варна», «Летен детски център «Галатея» и «Да запазим усмивката в училище-превенция на наркомании» с финансовата подкрепа на Община Варна-Дирекция «Образование», Дирекция «Младежки дейности и спорт» и Дирекция «Превенции».

През същия период беше извършен основен ремонт включващ обновяване на санитарните възли, монтиране на PVC дограма, доизграждане на оградата на училищния двор.

През уч.2008/2009г. книжният фонд на училищната библиотека беше обновен и обогатен с литература, закупена по проект, финансиран от Министерство на културата.

През същата учебна година беше реализиран и проектът «Основно училище «Капитан Петко войвода» – привлекателен културно – образователен център», финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».

От м.октомври 2009г. училището е включено в списъка на средищните училища в Република България и осигурява за учениците, живущи в селищните образувания в района на кв. «Галата» /«Боровец-Север», «Боровец-Юг», «Ракитника», «Прибой» и «Зеленика»/ целодневна организация на учебния процес, безплатно обедно хранене и транспорт с училищен автобус.

Днес ОУ ”Капитан Петко войвода” посреща своята 125-та годишнина и продължава с достойнство и професионализъм да развива и обогатява традициите си, като същевременно отговаря на високите изисквания на новото време.То осигурява на своите възпитаници качествен образователно-възпитателен процес, висококвалифицирани учители, добра материално-техническа база, отлична общообразователна подготовка, чуждоезиково и компютърно обучение, разширено изучаване на изобразително изкуство и спорт /ръгби/, извънкласни дейности в областта на науката, изкуствата и спорта, работа по проекти и програми, безопасна и здравословна училищна и извънучилищна среда.

Гордост за училището са отличните постижения на неговите ученици в образователния процес и успешната им реализация, както и отличното им представяне и завоюване на призови места на регионални, национални и международни състезания, конкурси, изложби и др.

ОУ ”Капитан Петко войвода” ще продължи и занапред възходящия си път на развитие, следвайки неотклонно своята главна, стратегическа цел:

БЪДЕЩО ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА И ПРЕСТИЖА НА УЧИЛИЩЕТО, УТВЪРЖДАВАНЕТО МУ КАТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО, ТЪРСЕНО, УВАЖАВАНО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, ЧИЯТО ОСНОВНА ЗАДАЧА Е РАЗГРЪЩАНЕТО, РАЗВИТИЕТО, ИЗЯВАТА, РЕАЛИЗАЦИЯТА И УСПЕХА НА МЛАДИТЕ ЛИЧНОСТИ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ.