Документи

Заповед на директора за преустановяване на учебните занятия в ОУ „Капитан Петко войвода“ – Варна за периода 28.01.2020г. – 04.02.2020г. включително, поради обявяване на грипна епидемия на територията на област Варна.

Заповед на директора за избор на заявители по схема „училищен плод“ и „Учили=но мляко“ за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години.

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години.

Училищни документи

Единни правила за задълженията на всички учители и служители при установяване на случаи на училищен тормоз учебната 2017/2018 г.

Практически насоки за действията, които учителите, служителите и учениците трябва да предприемат в случай на насилие и в други критични ситуации за учебната 2017/2018 г.

Списък на доставчици на социални услуги за деца в град Варна

Правила за организация на административното обслужване за учебната 2021/2022 г. 

График за провеждане на януарска изпитна сесия – самостоятелна форма на обучение

Заповед на Директора за 12.01.2017г.

Заповед на Директора за 11.01.2017г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

ЧАСТ 1 ЧАСТ 2

Училищна политика за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците учебна 2021/2022 г.

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Училищна политика за развитие на училищната общност учебна 2021/2022 г.

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА

Училищна политика за изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина учебна 20201/2022 г.

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5

Училищен учебен план за учениците от I до VII клас общообразователни паралелки

Училищен учебен план за учениците от I до VII клас общообразователни паралелки 2021/2022 г.

Форми на обучение

Спортен календар       2019/2020г.

Дневен режим

Организация на учебния ден за 2021/2022 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2021/2022 г.

График за провеждане на консултации на учителите с учениците уч.2020/2021г.

План за квалификационна дейност

Правила за участие в квалификационни дейности

Стратегия за развитие на училището

Стратегия за развитие на училището учебна 2020/2021-2023/2024 г.

План за действие към Стратегията за развитие на училището учебна 2020/2021 г.- уч. 2023/2024 г.

Финансов план на Стратегията за развитие на училището за периода 15.09.2020 г.- 14.09. 2024 г.

Финансов план на стратегията

План за действие към стратегията

Етичен кодекс

Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс за работа с деца

План за работа на Педагогическия съвет

План за дейностите по БДП

Училищна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за учебната 2021/2022 г.

Училищна политика и програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2021/2022 г.

План за дейността на УКБППМН

План за противодействие на училищния тормоз

План за дейността на педагогическия съветник

План за превенция на ранното отпадане на учениците от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване  на децата и учениците от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието

Нормативни актове в системата на средното образование:

Закон за народната просвета

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета

НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г.

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебен план

Наредба № 6 от 28 май 2001г.