Мерки за повишаване качеството на образованието

Училищен учебен план за 1 клас

Училищен учебен план за 2 клас

Училищен учебен план за 3 клас

Училищен учебен план за 4 клас

Училищен учебен план за 5 клас

Училищен учебен план за 6 клас

Училищен учебен план за 7 клас

Форма на обучение- дневна

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Стратегия за развитие на училището

План за действие към Стратегията

План за действие към Стратегията

Финансов план към Стратегията

Правилник за дейността на училището 1 част

Правилник за дейността на училището 2 част

Правилник за дейността на училище 3 част

Правилник за дейността на училището 4 ча

Правилник за дейността на училището 5 част

Годишен план за дейността на училището

Бюджет 2023 г. 

Отчет бюджет първо тримесечие

Отчет бюджет второ тримесечие

Отчет бюджет трето тримесечие

Отчет бюджет четвърто тримесечие

Правила за организация на административното обслужване

Работно и приемно време на директора

Осигуряване на ЗБУ

План за превенция на агресивното поведение

Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс на работещите с деца

Етичен кодекс

Училищна програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Училищна политика за изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина

Училищна политика и програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Училищна политика за развитие на училищната общност

Правилник за вътрешния трудов ред

Годишен План- програма за действие за БДП