Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден