Еко училище

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие. Програма „Екоучилища“ предлага да се приложи интегрирана система за екологично управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS. Тя насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии в значителна степен облекчават издръжката на училищата и общинските бюджети. Приоритетни теми през първите години след стартирането на програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.

Програма “Екоучилища” започва в класната стая и се разширява до общността, като ангажира следващото поколение в обучението, основано на действия. Най-голямото постижение на програмата е фактът, че тя произвежда поколение след поколение хора, устойчиви и екологично съзнателни. Тези хора ще носят поведенческите модели, които възприемат под егидата на Еко-училищата със себе си през живота си, от своя страна ще учат на следващото поколение навиците да правят промяна.

В програмата участват 59 000 училища от 68 държави в света.

На  07.11.2003 г. ОУ „Капитан Петко войвода” Варна е удостоено с ПРИЗ „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ на Европейската федерация за екологичното образование. ОУ „Капитан Петко войвода“ получи тази престижна награда за задълбочената си работа по екологични проекти и програми и принос в екологичното образование на подрастващите и се присъедини към голямото семейство на екоучилищата по света за опазване на околната среда и природата.

Приоритет в работата на училището са темите ‚Вода‘, „Енергия“, „Отпадъци“, „Природа и училищна среда“, опазването и подобряването на околната среда в района и региона..

Днес учениците съзнават, че училищната среда е част от околната среда, а не отделна единица. Те редовно почистват училищния двор и района около него. Всеки клас засади зелено дръвче и полагат грижи за неговото отглеждане. По инициатива на класните ръководители се осъществява озеленяване на учебните стаи. Тази загриженост формира у учениците чувството за отговорност в поддържането на нашето училище по-чисто, по-красиво.

Училището участва активно в кампанията за разделно събиране на хартия ‚Лист по лист‘. Учениците вече имат изградени навици за разделно събиране на отпадъци и предаването им за рециклиране.

Всяка година по повод Деня на Земята се организират „Пролетни екопразници“, в които много активно и с ентусиазъм  участват всички членове на училищната общност и родителите.

Формирането на нова ценностна система и нов модел на поведение в училище се реализира и чрез участие в кампанията „Да намалим отпадъците“ с подкрепата на Фондацията за екологично образование -Програма „Екоучилища“  и компанията Wrigley, екопроект „Учим за гората“, Световни дни за действие на Екоучилища.

Партньори в дейността са ПП „Златни пясъци“, ОЦОСУР, МЕЙДЕЙ, район Аспарухово, Община Варна, РЗИ- Варна .